Kretemarres

Compliment

PAUL DAEMEN, MSc., CCIM, CIPS, CRS, Global industry consultant:
“One of the best attorneys I worked with in the Netherlands and has a lot of know how on Dutch estate law. BEDANKT Nicole”

Dag van het erfrecht 22 maart 2019.

N.P.J.M. Kreté-Marres is gespecialiseerd op het erfrecht en lid bij de VEAN de Vereniging voor erfrechtadvocaten Nederland.

Op 22 maart 2019 is de dag van het erfrecht en heeft KreteMarres Advocatuur een gratis inloopspreekuur van 9.00 uur tot 14.00 uur.

Mocht u zich willen aanmelden dan verzoeken wij hierover contact op te nemen met het secretariaat.

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Klik hier en hier voor de uitspraken.

Publicatie uitspraak Parket bij de Hoge Raad d.d. 01-11-2013 en uitspraak Hoge Raad 20-12-2013.
Client N. Kreté: De man. De man werd in cassatie bijgestaan door een cassatieadvocaat
Essentie: Verdeling huwelijksgoederengemeenschap, weigering Hof om de door de vrouw ingediende stukken aan te merken als een verweerschrift tevens inhoudende incidenteel appèl en gevolg van intrekking hoger beroep man zonder toestemming van de vrouw.

ECLI:NL:PHR:2013:1146 en ECLI:NL:HR:2013:2045

In de echtscheidingsprocedure en in het hoger beroep stond ik de man bij en betrof het ondermeer een geschil over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. De rechtbank had in 1e aanleg ondermeer bepaald dat de vrouw aan de man wegens overbedeling € 121.522,12 diende te voldoen. Partijen zijn bijna tegelijk in hoger beroep gegaan van de beschikking van de rechtbank. Het Gerechtshof heeft vervolgens de vrouw niet ontvankelijk verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep wegens niet tijdige betaling van het griffierecht. In het door de man ingestelde hoger beroep heeft de vrouw verzocht om de door haar ingediende stukken in de door haarzelf aanhangig gemaakte appelprocedure aan te merken als een verweerschrift tevens inhoudende incidenteel appel in de door de man aanhangig gemaakte procedure.

Het Hof heeft dit verzoek van de vrouw afgewezen. De man heeft na een tussenbeschikking van het Hof het hoger beroep ingetrokken. De vrouw heeft cassatie ingesteld en de man heeft verweer gevoerd en een voorwaardelijk incidenteel beroep ingesteld. De Procureur Generaal geeft ondermeer aan dat het niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting van het Hof om het verzoek van de vrouw om het beroepschrift te beschouwen als een verweerschrift tevens inhoudende incidenteel appel af te wijzen op de grond dat het verzoek in een zodanig laat stadium is gedaan- ter mondelinge behandeling- dat dit in strijd is met de goede procesorde. Voorts geeft de Procureur Generaal aan dat het vaste rechtspraak is dat de verzoeker tot intrekking kan overgaan zonder daarvoor de toestemming van de wederpartij daarvoor nodig te hebben.

De Hoge Raad neemt de conclusie van de Procureur Generaal over en verwerpt het principale beroep en om die reden komt de Hoge Raad niet toe aan het voorwaardelijke incidentele beroep.

 

Limitering partneralimentatie en terugbetalingsverplichting partneralimentatie

Klik hier voor de uitspraak.

Publicatie uitspraak Gerechtshof Den Haag van 18-11-2015.
Client N. Kretè: De man
Essentie: Wijziging van gelimiteerde partneralimentatie en terugbetalingsverplichting teveel betaalde partneralimentatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:3767

Het Gerechthof oordeelt dat een teleurgestelde toekomstverwachting, zoals hierboven beschreven, op zich niet een zodanig wijziging van omstandigheden en zijn de overige door de vrouw ter zake naar voren gebrachte omstandigheden niet dermate bijzondere omstandigheden dat een verlenging van de alimentatietermijn op grond van artikel 1:401lid2 BW gerechtvaardig is. Het verzoek van de man om de bestreden beschikking te vernietingen wordt toegewezen. De vrouw wordt tevens veroordeeld om de door de man met ingang van 25 augustus 2014 teveel betaalde partneralimentatie terug te betalen.

 

Zorg- en contactregeling en dwangsom

Klik hier voor de uitspraak.

Publicatie uitspraak Gerechtshof Den Haag van 23-07-2014.
Client N. Kretè: De man
Essentie: zorg- en contactregeling en dwangsom

ECLI:NL:GHDHA:2014:2539

Het Gerechthof geeft aan dat uit de recente rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat slechts onder uitzonderlijke omstandigheden de omgang tussen de ouder die niet de dagelijkse zorg heeft en het kind kan worden beperkt (Hoge Raad 17 januari 2014 ECLI:NLHR:2014:91).

Het Hof is noch uit het hiervoor genoemde psychiatrisch rapport, noch uit enig ander processtuk gebleken dat zich hier een dergelijke uitzonderingsgrond voordoet. Dat partijen over en weer een andere visie over de opvoeding hebben kan geen grond zijn om de omgang tussen de man en de kinderen te beperken. Dat geldt eveneens voor de verstoorde verhouding tussen de man en de vrouw. Van beide ouders mag worden verlangd dat zij hun onderlinge conflict niet projecteren op het wel en wee van de minderjarige kinderen. Zij dienen zich verder te realiseren dat het over en weer demoniseren geen positief effect heeft op de zorgregeling, zoals ook ter zitting met partijen is besproken. Met inachtneming van het vorenstaande acht het Hof het in het belang van de minderjarigen om een (opbouwende) zorgregeling vast te stellen.

De houding van de vrouw tot en met de voortgezette mondelinge behandeling geeft naar het oordeel van het Hof grond om te vrezen dat zij niet zonder meer haar medewerking zal verlenen aan de uitvoering van de contactregeling. Het Hof legt een dwangsom op van € 500,– voor iedere keer dat zij weigert haar medewerking te verlenen aan de contactregeling tussen de man en de minderjarige kinderen met een maximum van € 25.000,–.

Uitleg woonplaats executuer en geldige betekening beslagexploot

Klik hier voor de uitspraak.

Publicatie uitspraak Gerechtshof Den Haag van 27-08-2013.
Client N. Kretè: De vrouw zijnde geintimeerde
Essentie: uitleg woonplaats executuer en geldige betekening beslagexploot

ECLI:NL:GHDHA:2013:3287 

Appelant heeft geen grief gericht tegen de vaststelling van de voorzieningenrechter dat de vorderingen van geintimeerde waarvoor zij beslag heeft doen leggen alle betrekking hebben op- en voortvloeien uit het (gewezen) executeurschap van appelant. Nu ook een gewezen executeur-testamentair nog bepaalde verplichtingen uit hoofde van die rechtsbetrekking heeft, waaronder het afleggen van rekening en verantwoording, zie artikel 4:151BW en de vorderingen waarvoor beslag is gelegd daarop betrekking hebben, heeft het gekozen domicilie naar het oordeel van het Hof in zoverre gelding behouden en konden de beslagexploten aan dat adres betekend worden. Bovendien heeft geintimeerde naar het voorlopig oordeel van het Hof het vermoeden van artikel 1:11 lid 2 BW voldoende weerlegd, zodat de betekening aan het adres in Den Haag ook op grond van artikel 1:10 BW rechtsgeldig was.

Ten overvloede overweegt het Hof dat uit artikel 66 RV volgt dat niet naleving van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen slechts nietigheid meebrengt voor zover aannemelijk is dat dit in verband met de bescherming van de belangen waarop de geschonden norm betrekking heeft is aangewezen. Het voor conservatoire beslagen geldende artikel 705 RV behelst geen afwijkende regeling. Hoewel appelant er in het hoger beroep op wijst dat in diverse stukken is vermeld dat hij tot september 2012 in Thailand zou zijn, volgt uit een telefoonnotitie dat hij al op de dag van de betekening van de beslagen van de beslagen op de hoogte was. Onder die omstandigheden is voor opheffing van de beslagen wegens het feit dat aan het adres is betekend geen plaats. Berachtigt het vonnis waarvan beroep en wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde en veroordeelt appelant in de kosten van het hoger beroep.

Inkomensverlies. Bepalen hoogte salaris DGA

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 november 2014, nr. 200.145.203-01
ECLI:NL:GHARL:2014:9240

Noot N.P.J.M. Krete´-Marres
Inkomensverlies. Bepalen hoogte salaris
DGA. Interen op vermogen.

Dient er rekening te worden gehouden met het inkomensverlies van de DGA? Wat is een redelijk inkomen voor een DGA en kan van de alimentatieplichtige worden verwacht dat hij inteert op zijn vermogen teneinde aan zijn onderhoudsverplichting te voldoen?

Klik voor het volledige artikel op de onderstaande link:
JIN 2015 afl. 1 annotatie Kreté-Marres