Geen categorie

Publicatie uitspraak Rechtbank

Publicatie uitspraak Rechtbank Den Haag van 8 juli 2015.
Client N. Kretè: De vrouw 
Essentie: Ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, wederzijdse dwaling, gedeeltelijke vernietiging convenant
ECLI:NL:RBDHA:2015:7725
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7725

De rechtbank stelt vast, conform door de vrouw verzocht, dat partijen hebben gedwaald ten aanzien van de hoogte van het door partijen ten tijde van het sluiten van het convenant reeds opgebouwde pensioen.

De rechtbank is bovendien van oordeel dat de stelling van de vrouw dat ook de man gedwaald heeft onvoldoende gemotiveerd is weersproken en oordeelt dat de man ook gedwaald heeft.

De rechtbank acht voorts het door vrouw gestelde causaal verband tussen de dwaling en de inhoud van artikel 5 van het convenant aanwezig is.

Het geslaagde beroep op de dwaling leidt naar het oordeel van de rechtbank tot het toewijzen van de gevorderde gedeeltelijke vernietiging, namelijk zover het afspraken over ouderdoms- en nabestaandenpensioen betreft.

Nu de gedeeltelijke vernietiging terugwerkende kracht heeft, is de man gehouden zijn medewerking te verlenen aan het ongedaan maken van de uitvoering van de vernietigde artikelen en medewerking te verlenen aan de als wettelijk uitgangspunt geldende verevening.

Dit betekent concreet dat hij de noodzakelijke formulieren binnen een maand na het wijzen van het vonnis zal moeten invullen en ondertekenen en zal dienen te verstrekken aan de pensioenuitvoerders.

De rechtbank wijst derhalve de vordering van de vrouw toe.

Publicatie echtscheidingsconvenant in tijdschrift Nederlandse Mediation

Publicatie echtscheidingsconvenant clienten N. Kreté in tijdschrift Nederlandse Mediation jaargang 2015 – aflevering 2 juni.
Trefwoorden: Echtscheiding
Wetsartikelen: art. 1: 157 BW, 1: 158 BW, 1: 159BW, 1: 100 BW, 1: 392 BW en 1: 155 BW

Inhoud mediation

Partijen: echtpaar met twee minderjarige kinderen en ieder een eigen bedrijf.

Essentie: Partijen willen op een respectvolle manier uit elkaar waarin zij in de toekomst samen de zorg voor de kinderen op een gelijkwaardige manier delen en ieder in zijn of haar eigen levensonderhoud voorziet zonder dat er over en weer een verplichting is tot het betalen van partneralimentatie.

Casus:
Partijen hebben samen twee minderjarige kinderen. Zij hebben ieder hun eigen bedrijf in de vorm van een eenmanszaak. De man heeft een ernstige ziekte die hem op dit moment nog niet belet in zijn arbeidswerkzaamheden maar op termijn mogelijk wel.

Belangen:
Financiële onafhankelijkheid en gelijkwaardige zorgverdeling.

Resultaat:
Een convenant tot stand gekomen waarin recht wordt gedaan aan wederzijds respect, gelijkwaardigheid als ouders en financiële onafhankelijkheid maar ook de zorgplicht ten opzichte van elkaar als ex-partners.

Zeer uitvoerig gesproken over de voor- en nadelen van het doen van afstand van partneralimentatie. Uiteindelijk gekozen voor een bepaling in het convenant waarbij ieder van partijen indien er sprake is van een onvrijwillige inkomensdaling alsnog de mogelijkheid heeft om indien de ander daarvoor de draagkracht heeft een beroep te doen in een bijdrage in de kosten van zijn of haar levensonderhoud.

Klik hier voor Publicatie Ned Mediation

Alimentatie hoger

Voor alimentatie-betalende ouders is het even schrikken als ze de brief van de Belastingdienst krijgen met de voorlopige teruggaaf 2015. Ze krijgen fors minder terug en gaan er daardoor soms tot 300 euro netto per maand op achteruit.

De daling komt doordat de kinderalimentatie per 1 januari 2015 niet langer fiscaal aftrekbaar is. Eerder viel de alimentatie in bepaalde gevallen onder de ‘buitengewone lastenaftrek’.

De alimentatieontvanger krijgt namelijk vanaf 1 januari 2015 een hoger kindgebonden budget. Met dat bedrag zou de betalende ouder kunnen worden gecompenseerd door de alimentatie te verlagen. Als de exen er samen niet uit komen, kan een alimentatiebetaler bij de rechter om een lager bedrag vragen.

Gunstiger

Als de gang naar de rechter wordt gemaakt, kan het zelfs gunstiger uitpakken voor de alimentatiebetaler, zegt voorzitter Rob van Coolwijk van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). “Dat komt doordat de kinderalimentatie deels kan worden ingevuld met het stijgende kindgebonden budget dat de alimentatieontvanger krijgt. En dan hoeft de alimentatieplichtige minder te betalen.”

Volgens Van Coolwijk kan de alimentatie-ontvanger er zelfs op achteruit gaan. “De alleenstaande ouderaftrek verdwijnt ook. En eigenlijk was het stijgende kindgebonden budget bedoeld ter compensatie. Maar als dat nu wordt gebruikt om de alimentatiebetaler te compenseren, betaalt de alimentatie-ontvanger alsnog de rekening.”