top of page
  • N.P.J.M. Kreté-Marres

Uitleg woonplaats executeur en geldige betekening beslagexploot

Klik hier voor de uitspraak.


Publicatie uitspraak Gerechtshof Den Haag van 27-08-2013. Client N. Kreté: De vrouw zijnde geintimeerde Essentie: uitleg woonplaats executuer en geldige betekening beslagexploot

ECLI:NL:GHDHA:2013:3287 


Appelant heeft geen grief gericht tegen de vaststelling van de voorzieningenrechter dat de vorderingen van geintimeerde waarvoor zij beslag heeft doen leggen alle betrekking hebben op- en voortvloeien uit het (gewezen) executeurschap van appelant. Nu ook een gewezen executeur-testamentair nog bepaalde verplichtingen uit hoofde van die rechtsbetrekking heeft, waaronder het afleggen van rekening en verantwoording, zie artikel 4:151BW en de vorderingen waarvoor beslag is gelegd daarop betrekking hebben, heeft het gekozen domicilie naar het oordeel van het Hof in zoverre gelding behouden en konden de beslagexploten aan dat adres betekend worden. Bovendien heeft geintimeerde naar het voorlopig oordeel van het Hof het vermoeden van artikel 1:11 lid 2 BW voldoende weerlegd, zodat de betekening aan het adres in Den Haag ook op grond van artikel 1:10 BW rechtsgeldig was.


Ten overvloede overweegt het Hof dat uit artikel 66 RV volgt dat niet naleving van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen slechts nietigheid meebrengt voor zover aannemelijk is dat dit in verband met de bescherming van de belangen waarop de geschonden norm betrekking heeft is aangewezen. Het voor conservatoire beslagen geldende artikel 705 RV behelst geen afwijkende regeling. Hoewel appelant er in het hoger beroep op wijst dat in diverse stukken is vermeld dat hij tot september 2012 in Thailand zou zijn, volgt uit een telefoonnotitie dat hij al op de dag van de betekening van de beslagen van de beslagen op de hoogte was. Onder die omstandigheden is voor opheffing van de beslagen wegens het feit dat aan het adres is betekend geen plaats. Berachtigt het vonnis waarvan beroep en wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde en veroordeelt appelant in de kosten van het hoger beroep.

Recente blogposts

Alles weergeven

Compliment

PAUL DAEMEN, MSc., CCIM, CIPS, CRS, Wereldwijde industriële consultant: “Een van de beste advocaten waarmee ik in Nederland heb samengewerkt en heeft veel kennis van het Nederlandse vermogensrecht. BE

Commentaires


bottom of page